Disclaimer

1. Identiteit en contactgegevens van Hypernova Consulting
1.1. De website beschikbaar op het adres www.hellohypernova.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Hypernova Consulting, met ondernemingsnummer 0742 940 321 en met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Grote Nieuwedijkstraat 351/2 (hierna ook: “Hypernova Consulting”, “wij” of “ons”).

1.2. Informatie en gegevens van Hypernova Consulting:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Vennootschapsnaam: Hypernova Consulting

Handelsnaam: Hypernova Consulting

Maatschappelijke zetel: Grote Nieuwedijkstraat 351/2, 2800 Mechelen

BTW-nummer: BE0742 940 321

Telefoonnummer: 0468 13 11 01

E-mail: info@hellohypernova.com

Hyperlink(s) Website: www.hellohypernova.com

2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden
2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via de Website gebruik maakt.

2.2. Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze Website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.

2.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

2.4. Hypernova Consulting behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 8 september 2021.

2.5. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

3. Gebruiksvoorwaarden
3.1. Informatie en inhoud op de Website

3.1.1. Hypernova Consulting tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Hypernova Consulting geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.1.2. Hypernova Consulting kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.

3.1.3. De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Hypernova Consulting. De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Hypernova Consulting i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.1.4. U bent ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden.

De door u verschafte informatie:

i. moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;

ii. mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de wet;

iii. mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de Website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van Hypernova Consulting en/of voor (persoons)gegevens van u of andere

gebruikers van de Website;

iv. mag de goede reputatie van Hypernova Consulting en/of haar partners niet schaden;

v. mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites;

vi. mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Privacywet – de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) die voormelde Privacywet zal vervangen - en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI Wetboek Economisch Recht);

vii. mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en naburige rechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen en know-how);

U dient Hypernova Consulting in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

3.2. Uw verplichtingen

3.2.1. U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

3.2.2. Voor het geval de systemen van Hypernova Consulting, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zouden lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel u integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Hypernova Consulting en zal u Hypernova Consulting integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van Hypernova Consulting) die hierdoor schade zouden lijden.

3.3. Maatregelen

3.3.1. Hypernova Consulting heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling u de toegang tot de Website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met u onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval u zich op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de privacy policy van Hypernova Consulting en/of de andere (bijzondere of algemene) bepalingen van de overeenkomst met Hypernova Consulting. In voorkomend geval is Hypernova Consulting op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die u hierdoor zou lijden.

3.3.2. Hypernova Consulting heeft tevens het recht om informatie geplaatst door u op de Website eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen in geval deze informatie in strijd zou zijn met huidige gebruiksvoorwaarden, geldende wetgeving en/of rechten van derden, onverminderd toepasselijke privacyregelgeving.

4. Verwerking van persoonsgegevens
Hypernova Consulting draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website, kunt u de privacy policy raadplegen op: www.hellohypernova.com/privacy-policy/.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Hypernova Consulting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

- de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen;

- enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de Website;

- eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;

- (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;

- indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);

- gevallen van overmacht;

- een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

5.2. Hypernova Consulting kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

5.3. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van Hypernova Consulting voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. De aansprakelijkheid van Hypernova Consulting, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar beroepsaansprakelijkheid verzekeraar of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten waarop de klacht is gebaseerd. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 5 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

6. Intellectuele eigendom
6.1. De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Hypernova Consulting of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Hypernova Consulting of haar licentiegevers.

Het is u met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met Hypernova Consulting) verboden de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Hypernova Consulting of haar licentiegevers.

6.3. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van Hypernova Consulting aan u.

6.4. U erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

6.5. U erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Hypernova Consulting integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

7. Klachten
Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan Hypernova Consulting via e-mail: info@hellohypernova.com

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.

9. Contactgegevens Hypernova Consulting
Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de gebruiker Hypernova Consulting contacteren via onderstaande gegevens:

Adres: Grote Nieuwedijkstraat 351/2,

2800 Mechelen

E-mailadres: info@hellohypernova.com

Telefoonnummer: 0468 13 11 01

Hypernova Consulting

Grote Nieuwedijkstraat 351/2, 2800 Mechelen

BTW: BE0742940321